Alliance Laundry Systems duy trì Trang Internet này như một dịch vụ phục vụ cộng đồng Internet. Mọi nội dung (hình ảnh và văn bản) được Alliance Laundry Systems cung cấp tại Trang này đều có bản quyền. Bạn chỉ có thể tải nội dung xuống để phục vụ mục đích nâng cao hiệu quả tiếp thị mang tính xây dựng và bán các sản phẩm và dịch vụ của Alliance Laundry Systems. Không được sao chép hay sửa đổi nội dung dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Alliance sẽ có những nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng không đảm bảo hoặc cam đoan về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Alliance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc không thể truy cập vào speedqueeninvestor.com hay việc bạn phụ thuộc vào thông tin trên speedqueeninvestor.com.

Thao tác nhấp vào một số đường link nhất định trên speedqueeninvestor.com sẽ đưa bạn đến các trang web khác mà Alliance sẽ không chịu trách nhiệm.

Mọi thông tin, thư từ trao đổi hoặc tài liệu không mang tính cá nhân mà bạn gửi đến speedqueeninvestor.com hoặc Alliance qua thư điện tử Internet đều dựa trên cơ sở không bảo mật. Chúng tôi được quyền tự do sử dụng và sao chép bất kỳ thông tin nào như vậy, và dùng cho bất kỳ mục đích nào. Cụ thể, chúng tôi sẽ được tùy ý sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, phương thức sản xuất hay kỹ thuật nào được nhắc đến trong thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến trang web này đều phải trung thực, không xâm phạm các quyền của người khác và phải hợp pháp.

Việc đánh dấu các nhãn hiệu chỉ nhằm thể hiện tình trạng nhãn hiệu tại Mỹ. Tình trạng và việc đánh dấu nhãn hiệu có thể thay đổi theo quốc gia.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Bang Wisconsin và không thừa nhận bất kỳ nguyên tắc nào về xung đột pháp luật. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trái với luật pháp, bị vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại của Thỏa thuận này. Trang web này được Alliance Laundry Systems kiểm soát và vận hành từ các văn phòng tại Bang Wisconsin, Mỹ.

Alliance bảo lưu quyền thu hồi các sản phẩm được đề cập trên Trang web này và thay đổi tuyên bố pháp lý này tại bất kỳ thời điểm nào và đồng thời bảo lưu quyền rút lại các thông tin đăng tải của bất kỳ tổ chức/cá nhân nào mà Alliance cho là mang tính xúc phạm, kích động, không chính xác hoặc gây phương hại đến Alliance hoặc các sản phẩm của Alliance.

® Nhãn hiệu đã đăng ký của Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 Tất cả các quyền được bảo lưu